Impostos (Taxes)

Listar Impostos

GET /taxes

Retorna 200 OK e uma lista de impostos.

Exemplo de Resposta

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 17 Jan 2011 20:00:02 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
[
 {
  "tax": {
   "id": 1,
   "name": "ISS"
  }
 },
 {
  "tax": {
   "id": 2,
   "name": "ICMS"
  }
 }
]
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 17 Jan 2011 20:00:02 GMT
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <taxes type="array">
  <tax>
   <id type="integer">1</id>
   <name>ISS</name>
  </tax>
  <tax>
   <id type="integer">2</id>
   <name>ICMS</name>
  </tax>
 </taxes>

Exibir um Imposto

GET /taxes/:id

Retorna 200 OK e os dados do imposto solicitado.

Exemplo de Resposta

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 17 Jan 2011 20:00:02 GMT
Content-Type: application/json; charset=utf-8
{
 "tax": {
   "id": 1,
   "name": "ISS"
  }
}
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 17 Jan 2011 20:00:02 GMT
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 <tax>
  <id type="integer">1</id>
  <name>ISS</name>
 </tax>